UČIVO
Sem vložte podnadpis

5.9.Dnes jsme zahájili výuku z učebnic a pracovních sešitů. Děti mají úkol z učebnice českého jazyka str.5 / cv.4, které si přepíší do sešitu na český jazyk ( Do učebnice, prosím nepsat!!!) . Ve škole jsme nedokončili PS z M i z ČJ- dokončíme zítra ve škole. Dejte dětem do školy sešit PROJEKTÍK a ostatní sešity, které byly na seznamu ( popište, prosím) a ty uložíme ve škole.

Chválím všechny děti, jak jsou po prázdninách šikovné, umí, pamatují si dost z loňského roku, jsou klidné a pozorné. Opravdu jsem moc spokojená. Nyní rekapitulace úkolů - ČJ v sešitě, košíček, vyplněná ŽK ( ve čtvrtek vyberu a zkontroluji), básnička z čítanky ( str.3) a  kytička.

9.9. o víkendu je za úkol do Projektíku udělat houbovou stránku ( namalovat, nalepit, popsat) a někteří si vlepí na další stránku řešení křížovky ( za ní mají dostat 1 do ŽK)

11.9. Doma dopsat čtení - do sešitu nakreslí motýly a na křídla napíší podle čítanky ta krásná slovíčka. Kdo se naučí poznávat 5 hub, přijde za mnou a může získat 1 do ŽK. 

14.9. Jakmile bude pěkné počasí, seberte s dětmi na vycházce 5 listů, vylisovat a nalepit na list papíru ( ve škole založíme do folie), popsat a naučit poznávat. Je to úkol do " Králíčkovy cesty" za PRV- říjen. Skupinovku budeme řešit ve škole - ilustrátoři, spisovatelé a díla. 

22.9. Trénujte stále abecedu, čtení 10 minut denně nahlas, počítání do 20 ( + - i s přechodem přes 10), můžete i násobilku 2 ( zatím jen řadu 2,4,6,...), diktáty na tvrdé a měkké souhlásky, psaní velkých písmen u jmen, psaní předložek.  Naučili jsme se světové strany, používání kompasu, orientace ve stovkové tabulce.

PRV:LISTY!!!! Děti mají za úkol nasbírat a vylisovat 5 listů, které si nalepí na volný papír ( případně do sešítku- herbář), naučí se pojmenovat a získají králíčka - kontrola do 13.10. Pak je další úkol -  Najít a vylisovat listy následujících barev - žlutá, červená, zelená, hnědá. Opět nosit do 13.10. Tyto listy nelepte, protože z nich pak uděláme třídní koláž. Pro rodiny, které rády nosí zvířátkům kaštany, tak je poprosím o foto, kdy dávají hromádku do krmelce ( foťte jen dítě). Kdo přinese do školy vyrobené zvířátko, či panáčka z kaštanů( můžete kombinovat s jinými plody), tak dostane 1 z prv. a ve škole bude pěkná výstavka. Už se moc těším, kdo vyrobí něco zajímavého!

13.10. Nové učivo z ČJ - druhy vět ( rozkazovací, oznamovací, přací, tázací), spojky, věta jednoduchá a souvětí.

31.10. Děti poznaly v matematice nové prostředí - zvířátka dědy Lesoně ( příprava na rovnice), učí se číselné řády a některé děti ovládají řád stovkový i tisícový. Občas počítáme objem, poznávají jednotky času, délky, hmotnosti. Dnes jsme začali s měřením výšky a poznáváním metru a centimetru. Učí se rýsovat podle pravítka, stále procvičujeme počty a někdy zabrousíme k náročnějším příkladům do 100 ( nákupy, obvod koberce...). V českém jazyce procvičujeme abecedu, věty, tvrdé a měkké souhlásky, ú/ů, protiklady, slova stejného významu, slova nadřazená, podřazená, ze slovních druhů poznávají předložky a spojky. Začínáme slohová cvičení - zatím jen ústně. 

14.11. M - G - zahájení rýsování, poznávání pojmů - bod, přímka, vrchol - pravidla při rýsování ( tužka č.3 ořezaná, pravítko, správný zápis písmen). ČJ - stále opakujeme, pojem BAJKA ( naučit dle čítanky), učit se báseň str. 35 ( Liška a čáp), naučila jsem děti zpívat KÁNON ( Bejvávalo). Skončilo plavání, proto od 20.11. bude TV v tělocvičně. Donést věci na cvičení a nechat ve skříňce v hale. 

1.12. ČJ - procvičujte s dětmi psaní ú/ů , přidáváme slabikotvorné R,L,M, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky + slabiky. M - počítání do 20 s přechodem a do 100 bez přechodu ( př. 27+ 2, 30 + 4, 48 - 8 ), v geometrii - přímka, úsečka, bod leží a neleží.

12.1. ČJ - nejvíce se stále zaměřujeme na tvrdé, měkké souhlásky, psaní ú/ů, čteme s pochopením textu, řešíme i odborné texty. M - zahájení násobení 2, 3 ( trénujte doma násobilku a náhodné příklady, můžete i dělení),  jednotky délky, hmotnosti a objemu. Geometrie - přesné rýsování s měřením. Prvouka - lidské tělo - kostra, vnitřní orgány, smysly, úraz, nemoc, čas - roční období, měsíce, dny, přesné datum, počasí, hodiny- to se procvičuje prakticky každý den při uvítání.

6.2. ČJ - spodoba hlásek ( b-p, f-v, š-ž, s-z,...) , psaní dě,tě,ně , čteme ve škole knížku " Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka od Václava Čtvrtka" a ve škole uděláme společný zápis do čtenářského sešitu. Trénujte doma každý den diktát na 4 větičky ( vybírejte z PS) - ti , kterým to stále nejde!!!, ostatní stačí o víkendu 2 diktáty. Stále platí čtení nahlas 10 minut. M - stále násobení a dělení 2,3, sčítání a odčítání do 100 s přechodem zpaměti. Geometrie - přenášení úseček, porovnávání. Prvouka - trénujte hodiny!!! Ostatní jim jde velmi dobře a kdo nemá známku z kostry, tak bude ještě zkoušený. Stačí umět 5 pojmů. Jinak v celkovém pohledu na třídu jsem velmi spokojená, neboť děti pracují s nadšením, jsou hodné a snaží se. V chování je to také vše v pořádku, chovají se slušně i vzájemně a při mé nepřítomnosti všichni učitelé prohlásili, že je to moc slušná a šikovná třída. Mám z nich radost.

11.3.ČJ - stále trénujeme tvrdé a měkké souhlásky, spodobu hlásek, nově slovní druhy - vyjmenovat a blíže určujeme 1, 2, 5, 7, 8. Čteme encyklopedie a ve škole tvoříme zápis do čtenářského deníku. M - + - do 100, násobilka 4. G - měření úseček, převádění jednotek délky. PRV- jarní květiny, domácí zvířata a jejich mláďata, na opakování můžete trénovat otázky z přílohy.Hejného matematika - pohybujeme se v následujících prostředích - autobus, autobusové linky, cyklotrasa, hadi, pavouk, sova, zvířátka dědy Lesoně, výstaviště, logické hry na geometrii, zlomky, čas... plášť krychle( 6čtverců), jeviště ( 4 čtverce - tetramino), pokoj ( 5 čtverců - pentamino)

20.4. Tak už jsme zas malinko postoupili dále a dá se říct, že v této době máme probrané učivo 2.ročníku. ČJ - slovní druhy umí všechny a pilně určujeme slovíčka a zařazujeme do správného slovního druhu. Poznáme větu jednoduchou a souvětí. Čteme knížku - Honzíkova cesta - B. Říha. Budeme končit v pracovním sešitě i v sešitě " medvídek". M - končíme s násobilkou 5 ( další si necháme do 3.ročníku), trénujeme jednotky délky, hmotnosti, objemu a času. PRV - jarní květiny, dopravní značky, domácí a volně žijící živočichové - poznávání na kartičkách. Zahájena soutěž " Zdravá svačina",  stále plníme úkoly s králíčkem, začínáme cvičit na akademii - 2 písničky. Stále platí, že třída 2.B je nejlepší, děti se výborně učí, jsou hodné, v hodinách pracují na 100%, zkrátka všechny moc chválím. Také se rozběhla soutěž o nejlepší třídní pěvce a zatím probíhají vyřazovací kola. 

21.5. Již jen opakujeme a možná se vám děti pochlubily, že řešíme úlohy s ovocem a zeleninou, kde dochází k propojení s jinými předměty a vědními obory. Často je zakončeno počítání s ochutnávkou a opakováním důležitých faktů. Už byly - ředkvičky, ananas, angrešt, mák, banán....Často mají úkoly, kde můžou získat samolepkové obrázky do notýsku a tím se jim navyšuje počet společně se zdravou svačinou. Malinko polevily v psaní diktátů, kdy poslední nebyl úplně ideální pro všechny. Prosím, pokuste se vydržet i domácí tempo do 31.5., pak už to postupně polevíme a nebudu již cíleně dávat známky, jen u těch dětí, kde bude nerozhodně, tak budu více sledovat. Také se naučily nově v matematice obvod čtverce a obdélníků ( zatím na intuitivní bázi, bez vzorečků) a ještě zvládnou obsah v čtvercové soustavě.