Projekty
Sem vložte podnadpis

CESTOVATELÉ  KOLEM  SVĚTA - celoroční projekt

Děti budou rozděleny do výzkumných skupin a vyplují ponorkou objevovat jednotlivé světadíly Zároveň tento badatelský skupinový průzkum bude prolínat druhý projekt, kde budou jako jednotlivci získávat z různých kontinentů zvířata a tvořit si vlastní ZOO. Na začátku hry každý obdrží palubní lístek na ponorku. Na něj si v průběhu plavby bude zaznamenávat objevené světadíly a jednoslovné pojmy charakterizující daný světadíl - můžou si v rámci skupiny pomáhat. Každá ponorka bude mít za cíl projet kolem všech světadílů a zároveň se jako první dostat na ostrov s pokladem ( pokladem bude 5 perel pro každého z ponorky a překvapeníčko - vše bude hledat). Na každém kontinentě je čekají úkoly z různých oblastí - matematiky, pracovní výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka, historie, anglického jazyka a hudební výchovy.

Ve druhém projektu obdrží každý prázdný plánek ZOO, šňůru na získávání perel s háčkem, soupisku všech možných zvířat, která bude získávat. Založí si všichni palubní deník(PROJEKTÍK), kam bude dostávat pravidelně úkoly k danému zvířátku a zároveň tam bude pár informací, které si nalepí do deníku, naučí, vyplní jednoduchý úkol a předstoupí před kapitána ( já) . Předloží vyplněný úkol, zpaměti přeříká naučené informace o zvířeti a získá perlu. 

Souběžně s těmito projekty se bude prolínat zvířátková matematika, kdy opět může získávat perly.

Na závěr celého projektu se vyhodnotí jednotlivci, kdo nasbírá nejvíce perel a všichni  cestovatelé pojedou na opravdový průzkum do ZOO, kde si ověří své nabyté znalosti během plavby, případně ještě něco dál se naučí. V cíli možná objeví poklad!

Cílem celého projektu je naučit se zvířátka z celého světa, poznávat světadíly, pracovat ve skupině a hlavně se naučí UČIT SE!!! To bude velmi prospěšné ve vyšším ročníku, kdy už se tato dovednost očekává.


Malý eMPík  ( datum bude upřesněn)

Tato akce je zaměřena na zapojení se dětí do správného způsobu chování a to zejména v oblasti chodců ( přecházení na červenou, mimo přechod, atd.), ale také například cyklistů ( jízda na chodníku, porušování dopravních značek, nesprávně vystrojené kolo, atd.). Děti spolu se strážníkem provádějí upravenou kontrolní činnost v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují přestupkové jednání. Oslovení občané jsou poté dětmi ohodnoceni obrázkem. Pozitivním či negativním.

Rozsah: 90 minut, prostor mimo školu